Portal internetowy promujący zasoby kultury regionu na bazie turystyki rowerowej / by Polish Heritage

Fundacja Polish Heritage realizuje projekt pn. „Portal internetowy promujący zasoby kultury regionu na bazie turystyki rowerowej”. Przedsięwzięcie obejmuje wdrożenie i oddanie do dyspozycji mieszkańcom Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz turystom nowych, bezpłatnych e-usług z zakresu uczestnictwa w kulturze i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. 

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie: 2.1 E-usługi, Poddziałanie: 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Wartość projektu:  2 016 120 PLN

Wkład EFRR: 80% kosztów kwalifikowanych. 

Okres realizacji: 01.2019 r. – 10.2020 r.

Zrzut ekranu 2019-03-4 o 08.51.07.png